Amitriptylinum VP

 

Opis:

Działanie Amitriptylinum powoduje pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego i poprawę nastroju.Amitryptylina hamuje wychwytywanie norepinefryny i serotoniny przez neurony w ośrodkowym układzie nerwowym. Objawy te można zaliczyć do działań niepożądanych leku Amitriptylinum. Tym efektom działania leku towarzyszą takie objawy ze strony układu nerwowego jak rozszerzone źrenice, spowolnione ruchy robaczkowe jelit oraz podwyższona temperatura.

Jako lek przeciwdepresyjny, amitriptylinum vp uspokaja i pomaga pozbyć się uczucia lęku. Stosowanie rozpoczyna się od małej dawki, stopniowo ją zwiększając. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie potencjalnych nietolerancji i dostosowanie optymalnej dawki amitriptylinum.

Na początkowym etapie leczenia zaleca się wdrożenie amitriptylinum vp 25 mg, jednak warto pamiętać, że stosowana dawka powinna być każdorazowo skonsultowana z lekarzem i dostosowana do konkretnego problemu Pacjenta. Przeciwdepresyjny efekt terapeutyczny obserwuje się po 2-4 tygodniach stosowania.

Skład i dostępność:

Substancje czynne:
amitryptylina
Dostępność na rynku:
10 mg, tabletki powlekane – dawka amitriptylinum przeznaczona dla osób borykających się z bólami neuropatycznymi, a także w profilaktyce bólów migrenowych
25 mg, tabletki powlekane – amitriptylinum vp 25 mg to zalecana dawka w przypadku leczenia depresji

 

Amitriptylinum VP – stosowanie:

Uwaga! Przed zastosowaniem amitriptylinum vp zaleca się kontakt z lekarzem.
Lek ten stosuje się:
• w leczeniu depresji u dorosłych (duże zaburzenia depresyjne)
• w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych
• w profilaktyce przewlekłych napięciowych bólów głowy u dorosłych
• w profilaktyce migreny u dorosłych
• w leczeniu moczenia nocnego u dzieci w wieku 6 lat i powyżej, tylko w przypadku
wykluczenia organicznych przyczyn, takich jak rozszczep kręgosłupa i choroby pokrewne
oraz gdy brak odpowiedzi na inne terapie niefarmakologiczne i farmakologiczne, w tym
leki przeciwskurczowe i desmopresynę. Lek Amitriptylinum VP może przepisywać tylko
lekarz specjalista w zakresie leczenia utrzymującego się moczenia nocnego.

 

Przeciwwskazania do stosowania leku to:

Uwaga! Poniższe przeciwwskazania nie stanowią pełnej listy, pełna lista jest podana na ulotce dołączonej do opakowania leku.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu.

 

Lek – nie może być stosowane z lekami takimi jak:

Uwaga! Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
– inhibitory monoaminooksydazy (MAO), np. fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd,
nialamid lub tranylcypromina (stosowane w leczeniu depresji) lub selegilina (stosowana w
leczeniu choroby Parkinsona). Leków tych nie należy przyjmować jednocześnie z lekiem
Amitriptylinum VP (patrz punkt 2 Kiedy nie przyjmować leku Amitriptylinum VP)
– adrenalina, efedryna, izoprenalina, noradrenalina, fenylefryna i fenylopropanoloamina (mogą
być obecne w lekach na kaszel lub przeziębienie i w niektórych lekach znieczulających)
• leki do leczenia wysokiego ciśnienia krwi, na przykład blokery kanału wapniowego (np.
diltiazem i werapamil), guanetydyna, betanidyna, klonidyna, rezerpina i metyldopa
• leki przeciwcholinergiczne, takie jak niektóre leki do leczenia choroby Parkinsona i
zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. atropina, hioscyjamina)
• tiorydazyna (stosowana w leczeniu schizofrenii)
• tramadol (lek przeciwbólowy)
• leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. flukonazol, terbinafina, ketokonazol i
itrakonazol)
• leki uspokajające (np. barbiturany)
• leki przeciwdepresyjne [np. SSRI (fluoksetyna, paroksetyna, fluwoksamina), duloksetyna i
bupropion]
• leki na niektóre choroby serca (np. beta blokery i leki przeciwarytmiczne)
• cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka)
• metylfenidat (stosowany w leczeniu ADHD)
• rytonawir (stosowany w leczeniu HIV)
• doustne środki antykoncepcyjne
• ryfampicyna (do leczenia infekcji)
• fenytoina i karbamazepina (stosowane w leczeniu padaczki)
• ziele dziurawca (Hypericum perforatum) – lek roślinny stosowany w depresji
• leki stosowane w leczeniu tarczycy
• kwas walproinowy.
Należy również powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował ostatnio
leki wpływające na rytm pracy serca, np.:
• leki do leczenia nieregularnego bicia serca (np. chinidyna i sotalol)
• astemizol i terfenadyna (stosowane w leczeniu alergii i kataru siennego)
• leki stosowane w leczeniu niektórych chorób psychicznych (np. pimozyd i sertindol)
• cyzapryd (stosowany w leczeniu niektórych rodzajów niestrawności)
• halofantryn (stosowany w leczeniu malarii)
• metadon (stosowany w leczeniu bólu i do detoksykacji)
• leki moczopędne (zwiększające ilość wytwarzanego moczu, np. furosemid

 

Ciąża i karmienie piersią:

Uwaga! Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Amitryptylina nie jest zalecana do stosowania w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne
i tylko po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. Jeśli pacjentka przyjmowała ten lek
5
podczas ostatniej fazy ciąży, u noworodka mogą wystąpić objawy odstawienia, takie jak drażliwość,
wzmożone napięcie mięśni, drżenie, nieregularny oddech, słabe picie, głośny płacz, zatrzymanie
moczu i zaparcia.
Lekarz doradzi, czy należy rozpocząć/kontynuować/przerwać karmienie piersią, czy też przerwać
stosowanie tego leku, uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia
dla pacjentki

 

Możliwe skutki uboczne stosowania – Amitriptylinum VP

Uwaga! W przypadku wystąpienia skutków ubocznych leku należy skonsultować się z lekarzem.
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy natychmiast
udać się do lekarza:
• Napady przerywanego niewyraźnego widzenia, widzenia tęczowego i ból oka. Konieczne jest
natychmiast badanie oka przed dalszą kontynuacją leczenia tym lekiem. Stan taki może być objawem
ostrej jaskry. Rzadkie działanie niepożądane, może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób.
• Problem z sercem określany jako zespół długiego QT (widoczny w zapisie
elektrokardiograficznym, EKG). Częste działanie niepożądane, może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10
osób.
• Zaparcia, wzdęty brzuch, gorączka i wymioty.
Objawy te mogą być spowodowane porażeniem części jelita. Rzadkie działanie niepożądane, może
dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób.
• Zażółcenie skóry lub gałek ocznych (żółtaczka).
Lek może wpływać na wątrobę. Rzadkie działanie niepożądane, może dotyczyć nie więcej niż 1 na
1 000 osób.
• Siniaki, krwawienie, bladość lub uporczywy ból gardła i gorączka.
Objawy te mogą być pierwszymi oznakami wpływu na szpik i krew.
Wpływ na krew może polegać na zmniejszeniu liczby czerwonych krwinek (które transportują tlen w
organizmie), białych krwinek (które pomagają zwalczać infekcje) i płytek (które pomagają w
krzepnięciu). Rzadkie działanie niepożądane, może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób.
• Myśli lub zachowania samobójcze. Rzadkie działanie niepożądane, może dotyczyć nie więcej niż 1
na 1 000 osób.
Więcej informacji znajduje się na ulotce dołączonej do leku.

 

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.