REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MOJARECEPTA.COM.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://mojarecepta.com.pl (dalej jako „mojarecepta.com.pl”, „serwis Internetowy”, „serwis”).

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez OKW sp zoo, Aleja Jana Pawła II 27, 02-867 Warszawa, NIP: 5272923218,  mail:mojarecepta24@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół mojarecepta.com.pl

1)O NAS

Właścicielem serwisu jest OKW sp zoo, Aleja Jana Pawła II 27, 02-867 Warszawa, NIP: 5272923218, adres poczty elektronicznej: mail: mojarecepta24@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”).

2)DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zawarcie Umowy w zakresie Usługi dostępnej w Serwisie Internetowym i będącej przedmiotem zamówienia Klienta.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2320 ze zm.).
 5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.  220 ze zm.)
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, mojarecepta.com.pl – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowym https://mojarecepta.com.pl .
 8. UMOWA – umowa o świadczenie Usługi w zakresie konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznej recepty lekarskiej/ konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 9. USŁUGA – usługa w zakresie konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznej recepty lekarskiej/ konsultacji lekarskiej                     z możliwością wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 11. USŁUGOBIORCA, KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w mojarecepta.com.pl  w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę.
 12. USŁUGODAWCA – OKW sp zoo, Aleja Jana Pawła II 27, 02-867 Warszawa,
  NIP: 5272923218
           e-mail:  mojarecepta24@gmail.com
 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3)OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z    mojarecepta.com.pl

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego                     w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz realizacją Umowy jest właściciel serwisu będący jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy                i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora                    w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje                         w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4)USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
 • Formularz Zamówienia;
 • Formularz Kontaktowy;
 • Blog.
 1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5)ZAWARCIE UMOWY ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Serwis Internetowy umożliwia zawarcie Umowy.
 1. Usługi dostępne w Serwisie Usługobiorca może zakupić korzystając                        z Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie-w takim wypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia Formularza zamówienia i kliknięcia pola „Kupuję i płacę”.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem przejścia przez Usługobiorcę do zakładki „Konsultacje” i wybraniu właściwej Usługi. Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz wskazanych każdorazowo w Formularzu Zamówienia danych medycznych dotyczących zamawianej Usługi.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
 4. Usługodawca dostarcza Usługę w formie elektronicznej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 12 godzin od chwili zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna. W przypadku, gdy konieczna jest dodatkowa konsultacja, może ona zostać udzielona za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
 5. Usługi w postaci konsultacji w kierunku antykoncepcji awaryjnej (Escapelle/Ella One) świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00, w weekendy (od soboty 8:00 do poniedziałku do 8:00) oraz w święta wiążą się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł (cena konsultacji w w/w godzinach wynosi 119,00zł). Usługodawca generuje dodatkowy link do płatności za pośrednictwem platformy halodoctor.pl, który jest wysyłany na adres e-mail wskazany w zamówieniu.  
 6. W przypadku wyboru  przez Usługobiorcę niewłaściwej usługi (konsultacji lekarskiej), która generuje konieczność dopłaty do usługi lub zwrotu części ceny, odpowiednio Usługodawca generuje dodatkowy link do płatności, za pomocą platformy halodoctor.pl lub dokonuje częściowego zwrotu środków na konto. 
 7. Sposób i termin płatności tytułem Umowy:
 1. Płatność tytułem Umowy może być dokonana za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, https://www.payu.pl/.
 2. Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy niezwłocznie po złożeniu zamówienia, jednak nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia.

6)FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (2) kliknięciu pola „Wyślij formularz” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości kierowanej do Usługodawcy.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę.

7)BLOG

 1. Rozpoczęcie korzystania z Błoga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.
 2. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Błoga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

8)mojarecepta24@gmail.com

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: mojarecepta24@gmail.com ) oraz Formularz Kontaktowy, za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z mojarecepta.com.pl. 

9)REKLAMACJE DOTYCZĄCE mojarecepta.com.pl

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące Umowy, a także Usług Elektronicznych, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: mojarecepta24@gmail.com. 
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10)ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 10 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt 10 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument – w przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres OKW sp zoo, Aleja Jana Pawła II 27, 02-867 Warszawa  lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mojarecepta24@gmail.com. 
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić wystawienia recepty na zamawiany lek, w takiej sytuacji nastąpi zwrot środków pomniejszony o koszt konsultacji lekarskiej Online przy erecepcie (analiza formularza przesłanego przez pacjenta, ewentualny kontakt telefoniczny z pacjentem) który wynosi 22,00 zł. 

11)POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12)PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13)POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     Umowy zawierane poprzez https://mojarecepta.com.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 1. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. WAZNE! NIE wystawiamy leków nasennych opioidowych oraz pochodnych morfiny

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zespół mojarecepta.com.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: 

OKW sp zoo, Aleja Jana Pawła II 27, 02-867 Warszawa,

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczyj*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługij*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

MOJARECEPTA.COM.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://mojarecepta.com.pl (dalej jako „mojarecepta.com.pl”, „serwis Internetowy”, „serwis”).

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Indywidualną Praktykę Lekarską Sylwester Król, Kawęczynek 13, 98-290 Warta, NIP 827 221 57 01, mail:mojarecepta24@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół mojarecepta.com.pl

 • O NAS

Właścicielem serwisu jest Sylwester Król prowadzący Indywidualną Praktykę Lekarską Sylwester Król, Kawęczynek 13, 98-290 Warta, NIP 827 221 57 01,  adres poczty elektronicznej: mail: mojarecepta24@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”).

 • DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zawarcie Umowy w zakresie Usługi dostępnej w Serwisie Internetowym i będącej przedmiotem zamówienia Klienta.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2320 ze zm.).
 5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.  220 ze zm.)
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, mojarecepta.com.pl – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowym https://mojarecepta.com.pl .
 8. UMOWA – umowa o świadczenie Usługi w zakresie konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznej recepty lekarskiej/ konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 9. USŁUGA – usługa w zakresie konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznej recepty lekarskiej/ konsultacji lekarskiej                     z możliwością wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 11. USŁUGOBIORCA, KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w mojarecepta.com.pl  w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę.
 12. USŁUGODAWCA – Indywidualna Praktyka Lekarska Sylwester Król
  Kawęczynek 13, 98-290 Warta, NIP 827 221 57 01,                                                   e-mail:  mojarecepta24@gmail.com
 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z    mojarecepta.com.pl
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego                     w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz realizacją Umowy jest właściciel serwisu będący jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy                i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora                    w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje                         w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
 • Formularz Zamówienia;
 • Formularz Kontaktowy;
 • Blog.
 1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 • ZAWARCIE UMOWY ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA
 1. Serwis Internetowy umożliwia zawarcie Umowy.
 1. Usługi dostępne w Serwisie Usługobiorca może zakupić korzystając                        z Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie-w takim wypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia Formularza zamówienia i kliknięcia pola „Kupuję i płacę”.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem przejścia przez Usługobiorcę do zakładki „Konsultacje” i wybraniu właściwej Usługi. Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz wskazanych każdorazowo w Formularzu Zamówienia danych medycznych dotyczących zamawianej Usługi.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
 4. Usługodawca dostarcza Usługę w formie elektronicznej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 12 godzin od chwili zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna. W przypadku, gdy konieczna jest dodatkowa konsultacja, może ona zostać udzielona za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
 5. Usługi w postaci konsultacji w kierunku antykoncepcji awaryjnej (Escapelle/Ella One) świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00, w weekendy (od soboty 8:00 do poniedziałku do 8:00) oraz w święta wiążą się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł (cena konsultacji w w/w godzinach wynosi 119,00zł). Usługodawca generuje dodatkowy link do płatności za pośrednictwem platformy halodoctor.pl, który jest wysyłany na adres e-mail wskazany w zamówieniu.  
 6. W przypadku wyboru  przez Usługobiorcę niewłaściwej usługi (konsultacji lekarskiej), która generuje konieczność dopłaty do usługi lub zwrotu części ceny, odpowiednio Usługodawca generuje dodatkowy link do płatności, za pomocą platformy halodoctor.pl lub dokonuje częściowego zwrotu środków na konto. 
 7. Sposób i termin płatności tytułem Umowy:
 1. Płatność tytułem Umowy może być dokonana za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, https://www.payu.pl/.
 2. Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy niezwłocznie po złożeniu zamówienia, jednak nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia.
 • FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (2) kliknięciu pola „Wyślij formularz” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości kierowanej do Usługodawcy.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę.
 • BLOG
 1. Rozpoczęcie korzystania z Błoga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.
 2. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Błoga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 • mojarecepta24@gmail.com

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: mojarecepta24@gmail.com ) oraz Formularz Kontaktowy, za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z mojarecepta.com.pl. 

 • REKLAMACJE DOTYCZĄCE mojarecepta.com.pl
 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące Umowy, a także Usług Elektronicznych, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: mojarecepta24@gmail.com. 
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 10 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt 10 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument – w przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres Kawęczynek 13, 98-290 Warta  lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mojarecepta24@gmail.com. 
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić wystawienia recepty na zamawiany lek, w takiej sytuacji nastąpi zwrot środków pomniejszony o koszt konsultacji lekarskiej Online przy erecepcie (analiza formularza przesłanego przez pacjenta, ewentualny kontakt telefoniczny z pacjentem) który wynosi 22,00 zł. 
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • PRAWA AUTORSKIE
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.     Umowy zawierane poprzez https://mojarecepta.com.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 1. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zespół mojarecepta.com.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: 

Indywidualna Praktyka Lekarska Sylwester Król
Kawęczynek 13

98-290 Warta

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczyj*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługij*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.