Jakie obowiązki i prawa ma pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim?

Pracownik ma prawo do przerwy od pracy w przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia, co musi być potwierdzone zwolnieniem lekarskim. Na osobie zatrudnionej ciążą też pewne obowiązki, włącznie z przestrzeganiem zaleceń medycznych oraz zgodnym z prawem postępowaniem względem pracodawcy. Samo zwolnienie lekarskie wystawiane jest na podstawie badania i analizy dokumentacji medycznej. Lekarz określa w nim przyczynę niedyspozycji pracownika, a także okres obowiązywania przerwy od pracy z powodów zdrowotnych.

Obowiązek przekazania zwolnienia lekarskiego

Pracodawca prowadzi stosowną ewidencję, w której odnotowuje nieobecności pracowników oraz ich przyczyny. Brak zdolności do pracy udokumentowany zwolnieniem lekarskim powinien być zgłoszony przez pracownika, z uwzględnieniem przewidywanego terminu niedyspozycji. Dopuszczalnie można to zrobić w 2 dniu nieobecności w pracy, o ile nie uniemożliwią tego szczególne okoliczności. Lekarz wystawiający zwolnienie L4 powinien przekazać je na specjalną skrzynkę elektroniczną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wykorzystując do tego systemu teleinformatyczny.

Obowiązek stosowania się do zaleceń medycznych

Pracownik ma też obowiązek stosowania się do zaleceń specjalisty. Z tego względu musi spędzać czas nieobecności w pracy w taki sposób, aby jak najszybciej odzyskać całkowitą zdolność do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Kiedy zwolnienie lekarskie online lub stacjonarnie zostanie wystawione, pracownik powinien przebywać pod wskazanym adresem i przemieszczać się zgodnie z ustalonym oznaczeniem. W praktyce oznacza to konieczność przebywania w domu lub też możliwość przemieszczania się, zależnie od stanu pacjenta.

Obowiązek niepodejmowania innej pracy zarobkowej

Jeżeli zwolnienie lekarskie przez internet lub w gabinecie stacjonarnym zostanie wystawione, pracownik ma obowiązek powstrzymywania się od podejmowania czynności mogących przedłużyć okres jego niedyspozycji. Z tego względu zabronione jest wykonywanie innej pracy zarobkowej – zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i w ramach umów cywilno-prawnych lub w ramach samozatrudnienia. W przeciwnym razie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zażądać od takiego pracownika zwrotu zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego za cały okres ich pobierania. Naruszenie obowiązków pracowniczych wiąże się też z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności z tego tytułu, zgodnie z regulaminem pracy występującym u danego pracodawcy. Takie zachowanie może też stanowić podstawę do zerwania umowy, czyli rozwiązania stosunku pracy.

Prawo do otrzymywania wynagrodzenia

Pracownikom poniżej 50. roku przebywającym na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie opłacalne ze środków pracodawcy, jednak wyłącznie przez pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym. Pracownicy starsi otrzymują natomiast wypłatę od pracodawcy tylko przez pierwsze 14 dni danego roku kalendarzowego. Jeżeli łączna liczba dni obowiązywania zwolnienia lekarskiego przekracza te okresy, za wypłacanie zasiłku chorobowego pracownikowi odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowych informacji może udzielić zarówno lekarz online, jak i ten przyjmujący stacjonarnie.

Prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy

Pracownik ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy w okresie, gdy pozostaje niezdolny do wykonywania swoich obowiązków z przyczyn zdrowotnych. Pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy, o ile nie upłynął okres uprawniający do jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Taka sytuacja występuje z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Dotyczy to niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej powyżej 3 miesięcy, jeżeli pracownik był zatrudniony przez okres poniżej 6 miesięcy. Usprawiedliwieniem dla rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest też niezdolność do pracy trwająca dłużej, niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku z tego tytułu oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez okres 3 pierwszych miesięcy – jeżeli dany pracownik jest zatrudniony od przynajmniej 6 miesięcy lub jego niedyspozycja została spowodowana chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy.

lekarz online i teleporady

Skorzystaj z Poradni Online

Telemedycyna to najlepszy sposób na regularny kontakt z lekarzem. Nie musisz już stać w kolejkach ani czekać na wolny termin, bo swoją przychodnię znajdziesz online w telefonie.